Regulamin

Regulamin serwisu AutoSpot.com.pl

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki korzystania ze strony internetowej, z ofert zakupu, sprzedaży i współpracy w ramach sprzedaży samochodu bezpośrednio lub pośrednio przez stronę internetową www.autospot.com.pl
Każda osoba odwiedzająca, korzystająca lub dostarczająca Administratorowi informacji wyraża zgodę na przestrzeganie zapisów Regulaminu.

Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem www.autospot.com.pl/regulamin

1. Definicje.

Administrator – Auto Spot sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Henryka Sienkiewicza 19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000667140, NIP 5223085378, Regon: 366730864, kapitał zakładowy spółki: 30.000,00 zł.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca lub odwiedzająca stronę internetową www.autospot.com.pl lub dostarczająca Administratorowi informacje w ramach korzystania z Serwisu.

Oferent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca Administratorowi ofertę lub zapoznająca się z pełnymi Ogłoszeniami

Ogłoszenie – informacja dotycząca sprzedaży pojazdu szczegółowo określona w zamieszczonym w ramach Serwisu ogłoszeniu, którego treść jest zamieszczona na stronie internetowej.

Serwis – portal internetowy działający pod adresem www.autospot.com.pl.

2. Postanowienia wstępne

 1. Otwierając, przeszukując oraz korzystając ze strony internetowej www.autospot.com.pl lub składając ofertę na zamieszczone ogłoszenie Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował poniższe warunki i postanowienia (włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności).
 2. Strona internetowa www.autospot.com.pl, jej zawartość, system, w tym także system składania ofert na zakup pojazdów online dostępny na tej stronie internetowej są własnością oraz są zarządzane, dostarczane przez Administratora i udostępniane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku przez Użytkownika, zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi w Regulaminie.
 3. Serwis oferuje Użytkownikowi możliwość, online w czasie rzeczywistym poprzez stronę internetową www.autospot.com.pl, zapoznanie się z Ogłoszeniami złożenia oferty na warunkach ustalonych przez Administratora.

3. Obowiązki Administratora.

 1. Administrator zapewnia warunki techniczne do zapoznania się z Ogłoszeniem za pomocą strony internetowej www.autospot.com.pl, oraz możliwości złożenia oferty przez Oferenta.
 2. Do zadań Administratora w ramach dokonanej właściwości Serwisu należy umożliwienie zapoznania się z Ogłoszeniami Oferentom
 3. Administrator nie gwarantuje, że jego system, serwer lub aplikacje będą działały nieprzerwanie, będą zawsze dostępne i będą wolne od błędów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy, czy to tymczasowe czy częściowe w funkcjonowaniu strony internetowej związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją portalu internetowego www.autospot.com.pl.
 4. O niedostępności Serwisu Administrator poinformuje na stronie internetowej www.autospot.com.pl oraz w miarę możliwości o przewidywanym czasie jego trwania.

4. Obowiązki Użytkownika.

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązany jest do przestrzegania zakazu, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści sprzecznych z prawem, szkodliwych, gróźb, treści obraźliwych, posiadających znamiona nękania, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, naruszających prywatność innych osób, szerzących nienawiść lub rasowo, etnicznie albo w inny sposób budzących wątpliwości; zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści, co do których upublicznienia nie posiada się praw; zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e- mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści, które naruszają prawa chronione patentem, znakiem towarowym, tajemnicą handlową, prawem autorskim lub naruszającym inne prawa wynikające z prawa własności osób trzecich; zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści "junk mail", "spam," lub jakiejkolwiek innej formy nagabywania; zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści zawierających wirusy komputerowe lub jakiekolwiek kody komputerowe, pliki lub programy stworzone aby przerywać, niszczyć lub ograniczać funkcjonalność "software" lub "hardware" jakiegokolwiek komputera lub urządzenia telekomunikacyjnego.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do odsprzedaży zawartości strony www.autospot.com.pl, umieszczania na swoich stronach głębokich linków (deep-link) do strony, wykorzystywania jej, kopiowania, używania specjalnych programów do przeszukiwania zawartości strony, prezentowania, pobierania i rozpowszechniania jakichkolwiek treści lub informacji, oprogramowania, produktów lub usług dostępnych na stronie internetowej www.autospot.com.pl w jakichkolwiek celach i działaniach komercyjnych lub konkurencyjnych.

5. Polityka plików cookie.

Serwis wykorzystuje pliki cookie celem optymalizacji świadczonych usług oraz pliki cookie podmiotów zewnętrznych, które służą do zbierania danych statystycznych i analizowania zachowań Użytkowników.

6. Postanowienia końcowe.

 1. Administrator zachowuje prawo do wprowadzania zmian w aktualnie obowiązującej treści Regulaminu w jakimkolwiek momencie i bez podawania konkretnych powodów. Administrator opublikuje te zmiany na stronie internetowej www.autospot.com.pl.
 2. Administrator ma prawo do wysyłania Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających, np. informacje marketingowe bądź inne informacje handlowe wyłącznie za jego zgodą.
 3. Warunki i postanowienia Regulaminu podlegają regulacjom prawnym obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wszystkie spory wynikające z regulaminu, jak też w związku z dostarczanymi przez Administratora usługami będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 5. Jeśli którykolwiek z postanowień niniejszego regulamin jest lub stanie się nieważny, niewykonalny lub niewiążący, w dalszym ciągu obowiązują pozostałe ważne postanowienia i warunki. W takim przypadku nieważne postanowienie zostaną zastąpione odpowiednimi, zgodnymi z przepisami prawa postanowieniami.
 6. W sprawach nieobjętych niniejszymi Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Wszelkie uwagi i prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@autospot.com.pl.
 8. Dokumenty związane:
  • Polityka Prywatności, dostępna na stronie https://autospot.com.pl/polityka-prywatnosci/