Regulamin — AutoSpot

Regulamin serwisu AutoSpot.com.pl

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki korzystania ze strony internetowej, z ofert najmu, leasingu lub innej formy finansowania pojazdów dostępnych bezpośrednio lub pośrednio na stronie internetowej www.autospot.com.pl

Każda osoba odwiedzająca, korzystająca lub dostarczająca Administratorowi informacji wyraża zgodę na przestrzeganie zapisów Regulaminu.

Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem www.autospot.com.pl/regulamin.html

1. Definicje.

Administrator – Auto Spot sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 80/8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000667140, NIP 5223085378, Regon: 366730864, kapitał zakładowy spółki: 30.000,00 zł.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca lub odwiedzająca stronę internetową www.autospot.com.pl lub dostarczająca Administratorowi informacje w ramach korzystania z Serwisu, w tym Oferent lub Ogłoszeniodawca.

Oferent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca Ogłoszeniodawcy ofertę lub zapoznająca się z pełnymi Ogłoszeniami, którą łączy z Administratorem stosunek zobowiązaniowy.

Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prezentująca swoje Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.autospot.com.pl na warunkach i w sposób określony z Administratorem.

Ogłoszenie – informacja Ogłoszeniodawcy dotycząca najmu, leasingu lub innej formy finansowania pojazdu szczegółowo określona w zamieszczonym w ramach Serwisu ogłoszeniu, którego treść jest ograniczona w dostępie dla Użytkowników niebędących Oferentami.

Serwis – portal internetowy działający pod adresem www.autospot.com.pl.

Dane – wszelkie umieszczone przez Oferenta lub Ogłoszeniodawcę informacje i treści w ramach korzystania z Serwisu www.autospot.com.pl.

2. Postanowienia wstępne.

 1. Otwierając, przeszukując oraz korzystając ze strony internetowej www.autospot.com.pl lub zamieszczając ogłoszenie bądź składając ofertę na zamieszczone ogłoszenie Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował poniższe warunki i postanowienia (włącznie z oświadczeniem o ochronie prywatności).
 2. Strona internetowa www.autospot.com.pl, jej zawartość, system, w tym także system składania ogłoszeń oraz ofert pojazdów online dostępny na tej stronie internetowej są własnością oraz są zarządzane, dostarczane przez Administratora i udostępniane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku przez Użytkownika, zgodnie z warunkami i postanowieniami określonymi w Regulaminie.
 3. Serwis oferuje Użytkownikowi możliwość, online w czasie rzeczywistym poprzez stronę internetową www.autospot.com.pl, zapoznanie się z Ogłoszeniami, zamieszczenie Ogłoszenia i złożenia oferty na warunkach ustalonych przez Administratora.
 4. Ogłoszeniodawcy prezentują swoje ogłoszenia najmu, leasingu lub innej formy finansowania pojazdów na stronie internetowej www.autospot.com.pl
 5. Administrator nie jest oferentem żadnych usług bezpośrednio związanych z przedmiotem działalności Ogłoszeniodawcy lub Oferenta. Administrator nie ustala ceny ani warunków umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą i Oferentem. Zawarcie umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą i Oferentem następuje niezależnie od usługi świadczonej przez Administratora.
 6. Usługi świadczone na rzecz Ogłoszeniodawcy są bezpłatne. Administrator nie dolicza żadnych opłat dodatkowych za zamieszczenie Ogłoszenia.

3. Obowiązki Administratora.

 1. Administrator zapewnia warunki techniczne do zapoznania się z Ogłoszeniem za pomocą strony internetowej www.autospot.com.pl, oraz możliwości złożenia oferty przez Oferenta.
 2. Do zadań Administratora w ramach dokonanej właściwości Serwisu należy umożliwienie zamieszczenia Ogłoszenia spełniającego kryteria przewidziane w Regulaminie i odpowiadającego tematyce Serwisu oraz umożliwienie zapoznania się z Ogłoszeniami Oferentom na warunkach uzgodnionych w zawartych stosunkach zobowiązaniowych.
 3. Administrator w ramach Serwisu prezentuje jedynie informacje, które zostały zamieszczone przez Ogłoszeniodawcę.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Ogłoszeniodawcę ofert, w szczególności za szkody powstałe wskutek zamieszczenia na stronach Serwisu www.autospot.com.pl ofert lub reklam, do których prawa autorskie, prawa pokrewne i wszelkie inne prawa przysługują stronom trzecim.
 5. Administrator nie gwarantuje, że jego system, serwer lub aplikacje będą działały nieprzerwanie, będą zawsze dostępne i będą wolne od błędów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy, czy to tymczasowe czy częściowe w funkcjonowaniu strony internetowej związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją portalu internetowego www.autospot.com.pl.
 6. O niedostępności Serwisu Administrator poinformuje na stronie internetowej www.autospot.com.pl oraz w miarę możliwości o przewidywanym czasie jego trwania.
 7. Administrator ma wyłącznie prawo do usunięcia jakichkolwiek treści, które naruszają jego prawa lub w jakikolwiek inny sposób budzą wątpliwości co do treści dostępnych poprzez stronę internetową.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ustalenia pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Oferentem.

4. Obowiązki Użytkownika.

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązany jest do przestrzegania zakazu zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści sprzecznych z prawem, szkodliwych, gróźb, treści obraźliwych, posiadających znamiona nękania, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, naruszających prywatność innych osób, szerzących nienawiść lub rasowo, etnicznie albo w inny sposób budzących wątpliwości; zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści, co do których upublicznienia nie posiada się praw; zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e- mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści, które naruszają prawa chronione patentem, znakiem towarowym, tajemnicą handlową, prawem autorskim lub naruszającym inne prawa wynikające z prawa własności osób trzecich; zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści "junk mail", "spam," lub jakiejkolwiek innej formy nagabywania; zamieszczania, umieszczania, przesyłania pocztą e-mail, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści zawierających wirusy komputerowe lub jakiekolwiek kody komputerowe, pliki lub programy stworzone aby przerywać, niszczyć lub ograniczać funkcjonalność "software" lub "hardware" jakiegokolwiek komputera lub urządzenia telekomunikacyjnego.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do odsprzedaży zawartości strony www.autospot.com.pl, umieszczania na swoich stronach głębokich linków (deep-link) do strony, wykorzystywania jej, kopiowania, używania specjalnych programów do przeszukiwania zawartości strony, prezentowania, pobierania i rozpowszechniania jakichkolwiek treści lub informacji, oprogramowania, produktów lub usług dostępnych na stronie internetowej www.autospot.com.pl w jakichkolwiek celach i działaniach komercyjnych lub konkurencyjnych.
 4. Niniejsze obowiązki mają odpowiednie zastosowanie wobec Ogłoszeniodawcy i Oferenta.

5. Obowiązki Ogłoszeniodawcy.

 1. Ogłoszeniodawca zamieszczając Ogłoszeniema prawo do zawarcia umowy z wybranym przez siebie Oferentem w czasie, miejscu i na warunkach ustalonych w ofercie, którą Ogłoszeniodawca wybrał.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie przedstawienie ofert przez Oferentów, za nie zawarcie lub błędne zawarcie przez Ogłoszeniodawcę umowy z Oferentem.
 3. Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność podanych przez siebie danych ich dokładność i kompletność w związku z zamieszczeniem Ogłoszenia za pomocą Serwisu.
 4. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do zamieszczenia Ogłoszenia zgodnie z formularzem dostępnym w Serwisie.
 5. Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na usunięcie jego Ogłoszenia przez Administratora po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia Ogłoszenia na stronie.
 6. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na udostępnienie Oferentom jego danych osobowych, względnie danych kontaktowych wpisanych do formularza Ogłoszenia.

6. Obowiązki Oferenta.

 1. Oferent jest zobowiązany do przestrzegania warunków umowy współpracy zawartej z Administratorem.
 2. Za zawarcie umowy z Ogłoszeniodawcąoraz należyte jej wykonanie w wyniku dokonania wyboru oferty odpowiedzialność ponosi Oferent.
 3. Oferent ponosi odpowiedzialność za przesyłane Ogłoszeniodawcy dane oferty, reklamy, w szczególności za ich prawdziwość, poprawność - merytoryczną i językową, kompletność i dostępność oferty.

7. Korzystanie z konta Oferenta

 1. Konto Oferenta umożliwia korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
 2. Założenie i korzystanie z Konta Oferenta wymaga zawarcia umowy świadczenia usług pośrednictwa z Administratorem.
 3. Zapoznanie się z pełną treścią Ogłoszeń przez Oferenta jest możliwe poutworzeniu Konta Oferenta.
 4. W toku rejestracji Konta Oferenta Oferent jest zobowiązany podać swój adres mailowy, wprowadzić wybrane przez siebie hasło oraz zaakceptować treść niniejszego Regulaminu. Prawidłowo ustanowione hasło składa się z co najmniej 8 znaków, w tym jednej dużej litery, jednej cyfry i znaku specjalnego. Na podany przez Oferenta adres mailowy wysyłana jest wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Do zakończenia procesu założenia Konta Oferenta konieczne jest uruchomienie linku aktywacyjnego. Korzystanie z Konta Oferenta (zalogowanie się do Konta Oferenta) wymaga podania adresu mailowego podanego przy rejestracji Konta oraz hasła.
 5. Oferent ma możliwość usunięcia w każdym czasie Konta Oferenta. Usunięcie Konta Oferenta nie ma wpływu na działania podjęte przez Oferenta z wykorzystaniem Konta Oferenta przed jego usunięciem.
 6. Po założeniu Konta Oferenta Oferent ma możliwość uzupełnienia/zmiany swych danych podanych przy założeniu Konta Oferenta. Uzupełnienie wymaga ponownego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w celu zapewnienia Oferentowi możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 7. Oferent nie może umieszczać na swoim Koncie Oferenta treści bezprawnych.

8. Polityka plików cookie.

Serwis wykorzystuje pliki cookie celem optymalizacji świadczonych usług oraz pliki cookie podmiotów zewnętrznych, które służą do zbierania danych statystycznych i analizowania zachowań Użytkowników.

9. Postanowienia końcowe.

 1. Administrator zachowuje prawo do wprowadzania zmian w aktualnie obowiązującej treści Regulaminu w jakimkolwiek momencie i bez podawania konkretnych powodów. Administrator opublikuje te zmiany na stronie internetowej www.autospot.com.pl.
 2. Administrator zapewnia pełną ochronę danych osobowych Ogłoszeniodawcy i Oferenta. Administrator nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez wyraźnej zgody.
  Wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych Ogłoszeniodawcy Oferentom współpracującym z Administratorem odbywa się w formie zatwierdzenia odrębnego dokumentu w formie elektronicznej przez Ogłoszeniodawcę.
 3. Administrator ma prawo do wysyłania Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających, np. informacje marketingowe bądź inne informacje handlowe wyłącznie za jego zgodą.
 4. Warunki i postanowienia Regulaminu podlegają regulacjom prawnym obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wszystkie spory wynikające z regulaminu, jak też w związku z dostarczanymi przez Administratora usługami będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 6. Jeśli którykolwiek postanowień niniejszego regulamin jest lub stanie się nieważny, niewykonalny lub niewiążący, w dalszym ciągu obowiązują pozostałe ważne postanowienia i warunki. W takim przypadku nieważne postanowienie zostaną zastąpione odpowiednimi, zgodnymi z przepisami prawa postanowieniami.
 7. W sprawach nieobjętych niniejszymi Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Wszelkie uwagi i prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@autospot.com.pl.
 9. Dokumenty związane:
  • Polityka Prywatności, dostępna na stronie www.autospot.com.pl/polityka_prywatnosci.html