Polityka Prywatności • Auto Spot - Dealer Samochodów Używanych

Polityka prywatności serwisu AutoSpot.com.pl

Niniejszy regulamin (dalej „Polityka Prywatności”) określa warunki korzystania ze strony internetowej, z ofert zakupu, sprzedaży i współpracy w ramach sprzedaży samochodu bezpośrednio lub pośrednio przez stronę internetową www.autospot.com.pl

Każda osoba odwiedzająca, korzystająca lub dostarczająca Administratorowi informacji wyraża zgodę na przestrzeganie Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności dostępna jest na stronie www.autospot.com.pl/polityka-prywatnosci

1. Definicje.

Administrator – Auto Spot sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Stalowa 27/29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000667140, NIP 5223085378, Regon: 366730864, kapitał zakładowy spółki: 30.000,00 zł.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca lub odwiedzająca stronę internetową www.autospot.com.pl lub dostarczająca Administratorowi informacje w ramach korzystania z Serwisu.

Oferent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca Administratorowi ofertę lub zapoznająca się z pełnymi Ogłoszeniami

Ogłoszenie – informacja dotycząca sprzedaży pojazdu szczegółowo określona w zamieszczonym w ramach Serwisu ogłoszeniu, którego treść jest zamieszczona na stronie internetowej.

Serwis – portal internetowy działający pod adresem www.autospot.com.pl.

2. Polityka prywatności.

 1. Administrator jest administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926).
 2. Polityka prywatności dotyczy wszystkich świadczonych przez Administratora usług w ramach Serwisu. Administrator stosuje procedury zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanemu udostępnieniu danych osobowych. Administrator wprowadził i wykorzystuje stosowne procedury i systemy zabezpieczające. Do zgromadzonych przez Administratora danych osobowych dostęp posiada jedynie Administrator oraz upoważnieni przez niego pracownicy, którym jest on niezbędny do świadczenia oferowanych usług.
 3. Administrator gromadzi następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy/organizacji,
  • adres mailowy,
  • numer telefonu,
  • preferencje dotyczące pojazdu oraz warunków umowy,
  • numer NIP (dotyczy firm/organizacji),
  • inne informacje potrzebne w celu przetworzenia, dokonania i potwierdzenia Ogłoszenia.
 4. Administrator może także przetwarzać dane dotyczące komputera użytkownika, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, i (w przypadku użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych) Unikatowy Numer Identyfikacyjny, system operacyjny, wersja aplikacji oraz długość/szerokość geograficzna jedynie dla celów wynikających z niniejszego Regulaminu.
 5. Zgromadzone dane osobowe Administrator może przekazać podmiotowi zewnętrznemu z którym współpracuje w celu przygotowania stosownej oferty finansowania bądź ubezpieczenia na dany pojazd z oferty.
 6. Administrator przekazuje lub ujawnia dane osobowe instytucjom rządowym lub organom ścigania, jeżeli jest to konieczne i niezbędne ze względu na przepisy prawa, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Każdy Użytkownik udostępniający dane osobowe Administratorowi, ma prawo do wglądu dotyczących jego danych osobowych w każdej chwili, ich weryfikacji, usunięcia lub zmiany danych osobowych go dotyczących. Celem dokonania zmian w danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem na podany adres: kontakt@autospot.com.pl.
 8. Administrator ma prawo do zmiany sposobu zbierania, przekazywania i przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji zgodnie z własnym uznaniem, lecz jedynie w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach Serwisu. W tym wypadku Administrator dokona modyfikacja niniejszych postanowień oraz poinformuje w stosownym komunikacie na stronie internetowej www.autospot.com.pl o wprowadzonych zmianach.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  • umożliwienie złożenia oferty Oferentowi,
  • przesyłania informacji, newsletterów i innych informacji handlowych zgodnie z warunkami Regulaminu.
 10. Zarejestrowane znaki handlowe, znaki towarowe i inne oznaczenia graniczne identyfikujące dany podmiot, nazwy właścicieli oraz tekst i obrazy chronione prawem autorskim co do zasady nie są zamieszczane ze stosowną adnotacją na stronie www.autospot.com.pl o ich ochronie. Jednakże brak tego rodzaju informacji nie oznacza, że te oznaczenia i dane należą do użytku publicznego w kontekście regulacji prawnych dotyczących znaków handlowych lub regulacji prawa autorskiego.
 11. Administrator ma prawo do korzystania z pomocy zewnętrznych usługodawców, m.in. administratorów danych. Wówczas podmioty te traktowane są jako strona trzecia i podlegają wytycznym Administratora oraz przepisom ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Postanowienia końcowe.

 1. Administrator zachowuje prawo do wprowadzania zmian w aktualnie obowiązującej treści Regulaminu w jakimkolwiek momencie i bez podawania konkretnych powodów. Administrator opublikuje te zmiany na stronie internetowej www.autospot.com.pl.
 2. Administrator zapewnia pełną ochronę danych osobowych Oferenta. Administrator nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez wyraźnej zgody.
 3. Administrator ma prawo do wysyłania Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających, np. informacje marketingowe bądź inne informacje handlowe wyłącznie za jego zgodą.
 4. Warunki i postanowienia Regulaminu podlegają regulacjom prawnym obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wszystkie spory wynikające z regulaminu, jak też w związku z dostarczanymi przez Administratora usługami będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 6. Jeśli którykolwiek z postanowień niniejszego regulamin jest lub stanie się nieważny, niewykonalny lub niewiążący, w dalszym ciągu obowiązują pozostałe ważne postanowienia i warunki. W takim przypadku nieważne postanowienie zostaną zastąpione odpowiednimi, zgodnymi z przepisami prawa postanowieniami.
 7. W sprawach nieobjętych niniejszymi Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Wszelkie uwagi i prośby proszę kierować na adres mailowy: kontakt@autospot.com.pl
 9. Regulamin dostępny na stronie https://autospot.com.pl/regulamin/
ZadzwońNapisz