Polityka prywatności — AutoSpot

Polityka prywatności serwisu AutoSpot.com.pl

Niniejszy regulamin (dalej „Polityka Prywatności”) określa warunki korzystania ze strony internetowej, z ofert najmu, leasingu lub innej formy finansowania pojazdów dostępnych bezpośrednio lub pośrednio na stronie internetowej www.autospot.com.pl

Każda osoba odwiedzająca, korzystająca lub dostarczająca Administratorowi informacji wyraża zgodę na przestrzeganie Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności dostępna jest na stronie www.autospot.com.pl/polityka-prywatnosci

1. Definicje.

Administrator – Auto Spot sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 80/8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000667140, NIP 5223085378, Regon: 366730864, kapitał zakładowy spółki: 30.000,00 zł.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca lub odwiedzająca stronę internetową www.autospot.com.pl  lub dostarczająca Administratorowi informacje w ramach korzystania z Serwisu, w tym Oferent lub Ogłoszeniodawca.

Oferent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca Ogłoszeniodawcy ofertę lub zapoznająca się z pełnymi Ogłoszeniami, którą łączy z Administratorem stosunek zobowiązaniowy.

Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prezentująca swoje Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.autospot.com.pl na warunkach i w sposób określony z Administratorem.

Ogłoszenie – informacja Ogłoszeniodawcy dotycząca najmu, leasingu lub innej formy finansowania pojazdu szczegółowo określona w zamieszczonym w ramach Serwisu ogłoszeniu, którego treść jest ograniczona w dostępie dla Użytkowników niebędących Oferentami.

Serwis – portal internetowy działający pod adresem www.autospot.com.pl.

Dane – wszelkie umieszczone przez Oferenta lub Ogłoszeniodawcę informacje i treści w ramach korzystania z Serwisu www.autospot.com.pl.

2. Polityka prywatności.

 1. Administrator jest administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926).
 2. Polityka prywatności dotyczy wszystkich świadczonych przez Administratora usług w ramach Serwisu. Administrator stosuje procedury zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanemu udostępnieniu danych osobowych. Administrator wprowadził i wykorzystuje stosowne procedury i systemy zabezpieczające. Do zgromadzonych przez Administratora danych osobowych dostęp posiada jedynie Administrator oraz upoważnieni przez niego pracownicy, którym jest on niezbędny do świadczenia oferowanych usług.
 3. Administrator gromadzi następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy/organizacji,
  • adres mailowy,
  • numer telefonu,
  • preferencje dotyczące pojazdu oraz warunków umowy,
  • numer NIP (dotyczy firm/organizacji),
  • inne informacje potrzebne w celu przetworzenia, dokonania i potwierdzenia Ogłoszenia.
 4. Administrator może także przetwarzać dane dotyczące komputera użytkownika, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, i (w przypadku użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych) Unikatowy Numer Identyfikacyjny, system operacyjny, wersja aplikacji oraz długość/szerokość geograficzna jedynie dla celów wynikających z niniejszego Regulaminu.
 5. Zgromadzone dane osobowe Administrator przekazuje Oferentowi w celu umożliwienia złożenia oferty odpowiadającej Ogłoszeniu oraz ewentualnego zawarcia umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą i Oferentem. Administrator przekazuje osobom trzecim dane osobowe jedynie za wyraźną zgodą udzielona przez osobę, której te dane dotyczą.
 6. Administrator przekazuje lub ujawnia dane osobowe instytucjom rządowym lub organom ścigania, jeżeli jest to konieczne i niezbędne ze względu na przepisy prawa, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Każdy Użytkownik udostępniający dane osobowe Administratorowi, w szczególności Ogłoszeniodawca, ma prawo do wglądu dotyczących jego danych osobowych w każdej chwili, ich weryfikacji, usunięcia lub zmiany danych osobowych go dotyczących. Celem dokonania zmian w danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem na podany adres: kontakt@autospot.com.pl.
 8. Administrator ma prawo do zmiany sposobu zbierania, przekazywania i przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji zgodnie z własnym uznaniem, lecz jedynie w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach Serwisu. W tym wypadku Administrator dokona modyfikacja niniejszych postanowień oraz poinformuje w stosownym komunikacie na stronie internetowej www.autospot.com.pl o wprowadzonych zmianach.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  • zamieszczenia Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę,
  • umożliwienie złożenia oferty Oferentowi,
  • przesyłania informacji, newsletterów i innych informacji handlowych zgodnie z warunkami Regulaminu.
 10. Zarejestrowane znaki handlowe, znaki towarowe i inne oznaczenia graniczne identyfikujące dany podmiot, nazwy właścicieli oraz tekst i obrazy chronione prawem autorskim co do zasady nie są zamieszczane ze stosowną adnotacją na stronie www.autospot.com.pl o ich ochronie. Jednakże brak tego rodzaju informacji nie oznacza, że te oznaczenia i dane należą do użytku publicznego w kontekście regulacji prawnych dotyczących znaków handlowych lub regulacji prawa autorskiego.
 11. Administrator ma prawo do korzystania z pomocy zewnętrznych usługodawców, m.in. administratorów danych. Wówczas podmioty te traktowane są jako strona trzecia i podlegają wytycznym Administratora oraz przepisom ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Postanowienia końcowe.

 1. Administrator zachowuje prawo do wprowadzania zmian w aktualnie obowiązującej treści Regulaminu w jakimkolwiek momencie i bez podawania konkretnych powodów. Administrator opublikuje te zmiany na stronie internetowej www.autospot.com.pl.
 2. Administrator zapewnia pełną ochronę danych osobowych Ogłoszeniodawcy i Oferenta.Administrator nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez wyraźnej zgody.
 3. Administrator ma prawo do wysyłania Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających, np. informacje marketingowe bądź inne informacje handlowe wyłącznie za jego zgodą.
 4. Warunki i postanowienia Regulaminu podlegają regulacjom prawnym obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wszystkie spory wynikające z regulaminu, jak też w związku z dostarczanymi przez Administratora usługami będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 6. Jeśli którykolwiek postanowień niniejszego regulamin jest lub stanie się nieważny, niewykonalny lub niewiążący, w dalszym ciągu obowiązują pozostałe ważne postanowienia i warunki. W takim przypadku nieważne postanowienie zostaną zastąpione odpowiednimi, zgodnymi z przepisami prawa postanowieniami.
 7. W sprawach nieobjętych niniejszymi Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Wszelkie uwagi i prośby proszę kierować na adres mailowy: kontakt@autospot.com.pl.
  9. Dokumenty związane:
 9. Regulamin dostępny na stronie www.autospot.com.pl/regulamin.html